Skip to content
 

Čo sú všeobecné študijné predpoklady a ako ich možno testovať (3.)

V tomto miniseriáli sa zaoberám problematikou tzv. všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a metódami ich testovania u žiakov. V tomto pokračovaní vám ponúkam ukážku ďalších 10 otázok z testov VŠP pre stredoškolákov. Tentokrát sú zamerané na analytické myslenie, logické myslenie, prácu s teoretickými pojmami, abstraktné myslenie a kvantitatívne myslenie. Môžete si vyskúšať, či by ste ich zvládli a či máte predpoklady pre akademické, teoreticky zamerané štúdium, aké je bežné na našich stredných a vysokých školách.

 

01.  Tri z uvedených pojmov spája istá logická súvislosť. Ktorý z pojmov do skupiny nepatrí?

A)  šero
B)  hmla
C)  dážď
D)  vietor

 

02.  Tri z uvedených pojmov spája istá logická súvislosť. Ktorý z pojmov do skupiny nepatrí?

A)  často
B)  občas
C)  nikdy
D)  dávno

 

03.  Dvojica pojmov von – vonku je v rovnakom logickom vzťahu ako dvojica pojmov

A)  dopredu – dozadu.
B)  tri – tretí.
C)  doľava – zľava.
D)  nahor – hore.

 

04.  Dvojica pojmov arašid – orech je v rovnakom logickom vzťahu ako dvojica pojmov

A)  slivka – kôstka.
B)  jablko – ovocie.
C)  višňa – čerešňa.
D)  lieska – lieskovec.

 

05.  V istej firme uvažovali o obsadení pozície hovorcu, resp. hovorkyne. Mali nasledujúce podmienky: malo by ísť o osobu s vyštudovanou žurnalistikou, ktorá ovláda aspoň dva cudzie jazyky, a ak to bude žena, mala by byť slobodná. Ktorý z nasledujúcich uchádzačov spĺňa všetky požadované podmienky?

A)  Pán A: slobodný, absolvent štúdia žurnalistiky, ovláda iba angličtinu.
B)  Pán B: ženatý, absolvent štúdia manažmentu, ovláda angličtinu a nemčinu.
C)  Pani C: slobodná, absolventka štúdia žurnalistiky, ovláda nemčinu a francúzštinu.
D)  Pani D: vydatá, absolventka štúdia žurnalistiky, ovláda angličtinu a nemčinu.

 

06.  Budeme hovoriť, že slovenské slovo je krkolomné, ak pozostáva iba zo spoluhlások. Budeme hovoriť, že slovenské slovo je úderné, ak má menej ako 5 písmen alebo ak sa končí samohláskou. Isté slovenské slovo je úderné a má 6 písmen. Z toho logicky vyplýva, že toto slovo určite

A)  je krkolomné.
B)  nie je krkolomné.
C)  obsahuje aspoň dve samohlásky.
D)  obsahuje šesť spoluhlások.

 

07.  Amala je jedným z druhov Titiby. Na ostrove Mongat nežijú žiadne Titiby. Saltiky a Amaly vždy žijú spolu na tých istých miestach. Z uvedeného logicky vyplýva, že

A)  Saltika je jedným z druhov Titiby.
B)  ak na nejakom ostrove žijú Titiby, žijú tam aj Saltiky.
C)  Saltiky a Titiby vždy žijú spolu na tých istých miestach.
D)  na ostrove Mongat nežijú žiadne Saltiky.

 

08.  Ktorá z informácií A) – D) nie je obsiahnutá v nasledujúcom texte?

Nadácia SPP v rámci štipendijného programu Hlavička opäť podporila talentovaných vysokoško­lákov, ktorí sú v ťažkej sociálnej situácii. Tentoraz malo šťastie 109 študentov, ktorí v tomto akademickom roku dostanú ročné štipendium 45 000 Sk. Štyria výnimočne nadaní študenti získali špeciálne zvýšenú podporu, a to mesačné štipendium vo výške 7 100 Sk.
     Tohtoročný štipendijný program Hlavička sa uskutočnil formou otvoreného grantového kola pre nových žiadateľov a formou uzavretého grantového kola pre študentov, ktorí boli v programe podporení už vlani. Do otvoreného kola predložilo žiadosti celkom 351 žiadateľov zo sociálne slabých rodín. Z podporených uchádzačov sa 50 zúčastnilo na programe aj vlani a v tomto ročníku sa k nim pridalo 59 nových. Celková suma, ktorú v tomto roku nadácia prerozdelí študentom, predstavuje 4 980 600 korún. Je to o takmer milión korún viac, ako bolo plánované.

A)  V rámci štipendijného programu Hlavička získalo v tomto akademickom roku od Nadácie SPP finančnú podporu viac ako 100 vysokoškolákov.
B)  Každý uchádzač o štipendium musel prejsť dvojkolovým výberom.
C)  Spomedzi účastníkov otvoreného grantového kola uspel približne každý šiesty.
D)  Nadácia SPP investuje v tomto šk. roku do nadaných študentov takmer 5 miliónov korún.

 

09.  Pri hotelovom bazéne sa rekreuje 10 štvorčlenných rodín. Najmenej koľko z týchto osôb sa musí nachádzať v bazéne, aby sme mohli s istotou tvrdiť, že aspoň jedna rodina je celá v bazéne? (Poznámka: s istotou = bez toho, aby sme osoby videli.)

A)  13
B)  21
C)  31
D)  37

 

10.  Nasledujúca postupnosť „kódov” je utvorená podľa istého logického princípu: P2911, S3011, N0112, P0212 …
Ktorý „kód” v nej nasleduje ako ďalší v poradí?

A)  U0312
B)  U0213
C)  S0312
D)  S0213

 

Správne odpovede nájdete v 4. pokračovaní seriálu.

Vladimír Burjan
(november 2008)

Pokračovanie:
Čo sú všeobecné študijné predpoklady a ako ich možno testovať (4.)

Leave a Reply