Skip to content
 

Aké vlastnosti by mal mať dobrý učiteľ?

Svätý Ján Krstiteľ de la Salle (1651 – 1719), zakladateľ rehole Školských bratov, sformuloval koncom 17. storočia dvanásť cností dobrého učiteľa. Podľa neho sú to vážnosť, mlčanlivosť, pokora, opatrnosť, múdrosť, trpezlivosť, zdržanlivosť, tichosť, horlivosť, bdelosť, zbožnosť a veľkodušnosť.

Priznám sa, že keď som sa s týmto zoznamom prvýkrát stretol, neurobil na mňa najlepší dojem. Netrúfam si posúdiť, do akej miery bol zoznam primeraný v čase, keď de la Salle žil, ale nemohol som sa zbaviť dojmu, že v dnešnej dobe už je dosť „mimo”. Učiteľské povolanie je predsa predovšetkým o komunikácii so žiakmi, o schopnosti učiteľa vytvoriť si s nimi hlbší, ľudský vzťah, ktorý je (ako nám múdro pripomína David Brooks vo svojej knihe The Social Animal) nutným predpokladom efektívneho učenia. Z tohto pohľadu sa mi vlastnosti ako vážnosť, mlčanlivosť, zdržanlivosť či tichosť javia ako kontraproduktívne a pre učiteľa nežiaduce. Rovnako na zbožnosti sa už dnes asi všetci nezhodneme. Naopak múdrosť, trpezlivosť či veľkodušnosť vnímam ako stále aktuálne.

Keďže som bol zvedavý, ako to vidia samotní učitelia, rozprúdil som na túto tému diskusiu v jednej z učiteľských skupín na Facebooku. Jej výsledkom bolo jednak doplnenie zoznamu o ďalšie vlastnosti, jednak interpretácia pôvodného zoznamu novým, inšpiratívnym spôsobom.

Čo sa týka doplnenia, učitelia rozšírili zoznam cností dobrého učiteľa o prirodzenú autoritu, dôveryhodnosť, vernosť svojim hodnotám, asertivitu, schopnosť kompromisu a empatie, kolegiálnosť, otvorenosť, zmysel pre humor, organizačný talent, multitasking, tvorivosť, metodickú zručnosť, oduševnenosť, vôľu ďalej na sebe pracovať.

Veľmi pekne si nad zoznamom zauvažovala pani Eva Luptáková, ktorá našla celkom moderné interpretácie pôvodných cností. Napríklad: vážnosť = prirodzená autorita, mlčanlivosť = poskytovanie priestoru žiakom, aby hovorili najmä oni, opatrnosť = predvídavosť, tichosť = sledovanie jediného cieľa – sebaaktualizácie žiaka, zbožnosť = viera v lásku a v dobro.

Zostáva doplniť jednu dôležitú cnosť, na ktorú Ján Krstiteľ de la Salle celkom zabudol: dnešný dobrý učiteľ pravidelne číta DOBRÚ ŠKOLU. Svätca ospravedlňuje iba to, že počas jeho života náš časopis ešte nevychádzal.

Vladimír BURJAN

(vyšlo v DOBREJ ŠKOLE v septembri 2012)

Leave a Reply